CVI (106) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CVI (106) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi w dniu 06 lutego 2017 roku o godz. 9.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

 

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2018 w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” inwestycji pod tytułem „ Wykonanie dojazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynkach ZSZ i PCPR w Gołdapi. Wykonanie placu apelowego oraz zwiększenia środków budżetowych szkoły – referuje Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi.
  3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gołdapskiego z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Powiatu Gołdapskiego, których realizację w roku 2018 wspiera Powiat Gołdapski – referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.
  4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyznania dofinansowania dla realizacji projektów zgłoszonych w ramach Programu Współpracy Powiat Gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust 3, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2018 – referuje Naczelnik Wydziału Promocji,
  5. Sprawy bieżące.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

Andrzej Ciołek