CIX (109) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CIX (109) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 27 lutego 2018 roku o godz. 08.30
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie planu naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019 – referują Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi oraz Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi .
 3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę / najem mienia – referuje Prezes Zarządu GodlMedica sp. z o.o. w Gołdapi.
 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi za 2017 r. – referuje Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi,
 5. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wygaszenia trwałego zarządu dla nieruchomości gruntowej położonej w gminie Banie Mazurskie, obrębie Sapałówka, jako działka: nr 175/2 o powierzchni 0,3860 ha – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
 6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań Starostwa Powiatowego w Gołdapi w roku 2017 – referuje Sekretarz Powiatu.
 7. Omówienie wyników kontroli przeprowadzonych wg planu kontroli 2017 – referuje Sekretarz Powiatu.
 8. Zatwierdzenie Planu kontroli Zarządu Powiatu w Gołdapi na rok 2018 r.
 9. Sprawy bieżące.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

Andrzej Ciołek