CIV (104) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

 

Proponowany porządek obrad CIV (104) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 17 stycznia 2018 roku o godz. 800
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z CI (101), CII (102), CIII (103) posiedzenia Zarządu Powiatu.
 3. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
 4. uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi – referuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi,
 5. lokowania wolnych środków budżetowychreferuje Skarbnik Powiatu,
 6. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Oleckiemu na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem portalu turystycznego Krainy EGO Ełk-Gołdap-Olecko – referuje Naczelnik Wydziału Promocji,
  2. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Warmińsko -Mazurskiemu na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją konferencji pn. „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur” – referuje Naczelnik Wydziału Promocji,
  3. zmian budżetu powiatu w roku 2018– referuje Skarbnik Powiatu,
  4. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji – referuje Główny Specjalista ds. Edukacji.  
 7. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat gołdapski w 2017 r. – referuje Główny Specjalista ds. Edukacji.  
 8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Gołdapskim w roku 2017 – referuje Naczelnik Wydziału Organizacyjnego.
 9. Sprawy bieżące.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.                                                               

  Starosta Gołdapski
  Andrzej Ciołek