CIII (103) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CIII (103) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi,
w dniu 10 stycznia 2018 roku o godz. 8.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4

­

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Rozparzenie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie do Kuratora Oświaty w Olsztynie o nadanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi uprawnień do rozszerzonego orzecznictwa w zakresie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niesłyszących i słabosłyszących, a w późniejszym czasie także dzieci z zaburzeniami ze spectrum autyzmu – referuje Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi.
  3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie:
    1. powołanie Komisji Konkursowej w ramach Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2018 – referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.
  4. Sprawy bieżące.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

Andrzej Ciołek