CII (102) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CII (102) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 21 grudnia 2017 roku o godz. 1240
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie wniosku w sprawie podpisania umowy użyczenia nr ZD/1/2017 pomiędzy Powiatem Gołdapskim a GoldMedica sp. z o.o. w Gołdapi – referuje Specjalista ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej.
  3. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
    1. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017-2028 – referuje Skarbnik Powiatu,
    2. zmian budżetu powiatu na rok 2017 rok- referuje Skarbnik Powiatu,
  4. Zamknięcie obrad.

Starosta Gołdapski

 Andrzej Ciołek