CI (101) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CI (101) posiedzenia

Zarządu Powiatu w Gołdapi

w dniu 13 grudnia 2017 roku o godz. 800
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XCVIII (98), XCIX (99), C (100) posiedzenia Zarządu Powiatu.
 3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej w 2018 roku – referuje Dyrektor Domu
  św. Faustyny.
 4. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wygaszenia trwałego zarządu dla działki oznaczonej numerem geodezyjnym 874/63 o powierzchni 1,0865 ha położonej w Gołdapi, ul Plac Zwycięstwa
  referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości
 5. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Powiatu Gołdapskiego w 2018 r. – referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.
 6. Rozpatrzenie wniosku w sprawie podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego od listopada
  dla Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno–Opiekuńczego w Gołdapi
  z wyrównaniem od lipca br. – referuje Specjalista ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej.
 7. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie
 1. zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2017 – referuje Skarbnik Powiatu,
 2. wprowadzenia autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018 – 2033 – referuj Skarbnik Powiatu,
 3. wprowadzenia autopoprawek do projektu budżetu powiatu  na 2018 rok. – referuj Skarbnik Powiatu.

8. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:

 1. ustalenie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2017
  referuje Skarbnik Powiatu,
 2. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018- 2033
  referuje Skarbnik Powiatu,
 3. uchwalenia budżetu powiatu na rok 2018– referuje Skarbnik Powiatu,
 4. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017-2028
  referuje Skarbnik Powiatu,
 5. zmian budżetu powiatu na rok 2017 rok- referuje Skarbnik Powiatu,
 6. ustalenia rozkładu godzin prac oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gołdapskiego w 2018referuje Specjalista ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej,
 7. zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Gołdapi na 2018 rok- referuje Przewodniczący Rady Powiatu,
 8. zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałej Rady Powiatu w Gołdapi na rok 2018- referują Przewodniczący Komisji,
 9. zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi na rok 2018
  referuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

9. Zatwierdzenie Planu Pracy Zarządu Powiatu na 2018 r. – referuje Naczelnik Wydziału Organizacyjnego.

10. Sprawy bieżące.

11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                     Starosta Gołdapski

                                                                                                                         Andrzej Ciołek