LXXXV (85) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

 

Proponowany porządek obrad LXXXV (85) posiedzenia

Zarządu Powiatu w Gołdapi

w dniu 26 lipca 2017 roku o godz. 800
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

 

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołów z LXXXI (81), LXXXII (82), LXXXIII (83), LXXXIV (84), posiedzenia Zarząd Powiatu.
  3. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi 4832 oznaczonej jako działka nr geod. 874/63 do kategorii dróg gminnych – referuje naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu;
  2. przyjęcia informacji z wykonania  planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi za I półrocze 2017 r. – referuje Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno–Opiekuńczego w Gołdapi;
  3. przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za II kwartał 2017 roku – referuje Skarbnik Powiatu;
  4. zmian budżetu powiatu w roku 2017 – referuje Skarbnik Powiatu.
  5. powołania powiatowego zespołu koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 na obszarze Powiatu Gołdapskiego – referuje Samodzielny referent ds. zdrowia i pomocy społecznej.

4. Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia Głos Puszczy Rominckiej w sprawie aneksowanie umowy nr PiR 3/2017 – referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.

5. Przyjęcie projektu programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust3. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2018 – referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.

6.Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Dubeninki dotyczącego uzgodnienia projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego realizowanej przez P4 sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej  w zakresie zadań samorządowych – referuje Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

7. Sprawy.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

                                                                                 Starosta Gołdapski

                                                                                      Andrzej Ciołek

Pin It