XLI (41) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

Zapraszam na XLI (41) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się
w dniu 30 marca 2017 roku o godz. 1300
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XL (40) Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Wnioski i opinie Komisji Stałych Rady.
 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi za 2016 rok w porównaniu do roku 2015.
 8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi za rok 2016.
 9. Przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2016 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi.
 10. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi,
  2. dostosowanie sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Gołdapskiego,
  3. przystąpienia do realizacji projektu pn. Przebudowa mostu (JNI – 30004068) w miejscowości Stańczyki w ciągu drogi powiatowej nr 1936N w kilometrze 1+880,
  4. przystąpienia do realizacji projektu pn. „ Budowa kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 4802N – ul. Bagienna w Gołdapi”,
  5. przystąpienia do realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi nr 4804N ul. Cicha, drogi nr 4822N ul. Mała oraz drogi nr 4854N ul. Zielona w miejscowości Gołdap”,
  6. określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2017 roku,
  7. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017–2033,
  8. zmian budżetu powiatu w rok 2017.
 11. Interpelacje Radnych.
 12. Zapytania Radnych.
 13. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 14. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
 15. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.
 16. Sprawy różne.
 17. Wolne wnioski.
 18. Głos wolny.
 19. Zamknięcie obrad.

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 814) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach organów powiatu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

 Stefan Piech