XXXIX (39) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

Zapraszam na XXXIX (39) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się
w dniu 26 stycznia  2017 roku o godz. 1300 w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXXVI (36), XXXVII (37), XXXVIII (38) Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Wnioski i opinie Komisji Stałych Rady.
 7. Przyjęcie sprawozdań z prac Komisji Stałych Rady Powiatu w roku 2016.
 8. Przyjęcie sprawozdania z prac Rady Powiatu w roku 2016.
 9. Przyjęcie sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej w roku 2016.
 10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Gołdapskim w roku 2016.
 11. Przyjęcie sprawozdania z  realizacji powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego „Razem Bezpieczniej” w Powiecie Gołdapski w roku 2016.
 12. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Gołdapski w 2016 r.
 13. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Oleckiemu na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem portalu turystycznego Krainy EGO Ełk-Gołdap-Olecko,
  2. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją konferencji pn. „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur”,
  3. wyrażenie zgody na przystąpienie Powiatu Gołdapskiego do projektu p.n.: „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno – kartograficznej Powiatu Gołdapskiego”,
  4. przyjęcie Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020,
  5. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017- 2033,
  6. zmian budżetu powiatu w roku 2017,
  7. powołanie Członków Komisji Stałej Rady.
 14. Interpelacje Radnych.
 15. Zapytania Radnych.
 16. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 17. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
 18. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.
 19. Sprawy różne.
 20. Wolne wnioski.
 21. Głos wolny.
 22. Zamknięcie obrad.

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 814) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach organów powiatu.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu

 Stefan Piech